Біографія А.П.Загнітка

Анатолій Панасович Загнітко (14 жовтня 1954 р., с. Кацмазів) — доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.
Закінчив у 1977 році Донецький державний університет за фахом "Українська мова і література", тема дипломної роботи "Терміни в мові сучасної української поезії"; у 1986 році закінчив Донецький державний університет за фахом "Історик. Викладач історії та суспільствознавства".
У 1987 році   захистив   кандидатську   дисертацію "Співвідношення формально-граматичного і семантичного змісту в категорії роду іменників" в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (м.Київ) зі спеціальності 10.02.01 - українська мова. Науковий керівник кандидатської дисертації - член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та історії української мови Інституту української мови НАН України І.Р.Вихованець, у руслі школи якого продовжує наукові дослідження.
З 1990 по 1992 рік - докторант Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України - Інституту української мови НАН України. У 1992 році захистив  докторську   дисертацію "Система   і   структура морфологічних категорій української мови (проблеми теорії)" в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України (м.Київ) зі спеціальності 10.02.01 - українська мова.
Активно займається  проблемами  граматичного ладу української та інших слов'янських, германських   мов, приділяє увагу питанням текстової лінгвістики, тенденціям внутрішньомовної транспозиції, закономірностям ієрархії морфологічних і синтаксичних категорій, працює в галузі проблем   функціональної,   ідеографічної, відмінкової, конструктивної граматики, активно опрацьовує питання філософії граматики.
Трудова діяльність. Закінчив Донецький університет (фах «філолог, викладач української мови і літератури» (1977 р.)) і фах «історик, викладач історії та суспільствознавства» (1986 р.)), працював у школі, служив в армії. З травня 1981 року і дотепер працює в Донецькому національному університеті: з 1981 року – старший викладач кафедри української мови, з 1990 року – доцент, з 1990 по 1992 рік – докторант Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України – Інституту української мови НАН України, з 1993 року – завідувач кафедри української мови Донецького національного університету. За сумісництвом – з 1994 року і до 2008 року завідувач кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту  іноземних мов.
Наукові ступені, вчені званні, почесні звання: кандидат філологічних наук (1987 р.), доктор філологічних наук (1992 р.), доцент (1990 р.), професор (1993 р.), академік Академії наук вищої школи України (1993 р.), Заслужений працівник освіти України (2008 р.), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (2011 р.), член Національної спілки письменників України (2011 р.); член Національної спілки журналістів України (2011 р.), член-кореспондент НАН України (2012 р.).
Під його керівництвом підготовлено і захищено 37 кандидатських та 3 докторські дисертації. Сформувалася наукова школа проф. А.П.Загнітка з теоретичної, функційної і контрастивної граматик. З 1993 року керує Всеукраїнським науковим граматичним семінаром, започаткував (1-5) Міжнародні «Граматичні читання» (2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 рр.), науковий редактор фахового видання ДАК України «Лінгвістичні студії» (29 випусків). За редакцією підготовлено й опубліковано 22 наукових збірники, 11 монографій, 35 навчальних посібників. Член редакційної колегії науково-теоретичного журналу Інституту української мови НАН України «Українська мова», науково-популярного журналу «Світогляд» НАН України, низки альманахів і щорічників, наукових вісників  національних університетів (15), наукових вісників зарубіжних університетів – Університету ім. Масарика (м. Брно, Чехія) та ін. Член Правописної Комісії (з 2000 року), Атестаційної колегії МОН України, Експертної ради з філології, журналістики і мистецтвознавства Департаменту науки МОН України (з 1994 року), член спеціалізованих рад для захисту кандидатських дисертацій у Донецькому (з 1998) і Таврійському (з 2007 р.) національних університетах; був членом Експертної ради з мовознавства ВАК України (1998-2004 рр.), спеціалізованої ради для захисту докторських дисертацій у Дніпропетровському університеті (1994-1998 рр.), членом міжгалузевої лінгвістичної Комісії при Кабінеті Міністрів України (з 1998 року) і под. Співголова міжнародних науково-дослідних проектів з проблем 1) граматики слов’янських прийменників і 2) моделей слов'янських речень (беруть участь науковці Білорусі, Польщі, Росії, Болгарії, Ірану, Японії та ін.).
Найвагоміші результати досягнуто в дослідженні граматичного ладу української та інших слов’янських, германських  мов, встановленні структури й ієрархії морфологічних і синтаксичних категорій, теоретичному аналізі синтаксичного ладу української мови з простеженням корпусу його одиниць і категорій, аналізі текстових категорій та одиниць, опрацьовано низку проблем функційної, ідеографічної, відмінкової, конструктивної граматики, загальної теорії синтаксису і морфології, філософії мови, психолінгвістики, дискурсології.
Найвагоміші наукові праці: 17 одноосібних монографій, 5 одноосібних навчальних посібників та 3 навчальних посібники написано у співавторстві; співавтор 5 словників; праці: Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк, 1996; Слово у душі – душа у слові. – Донецьк, 1997; Теоретична грамматика української мови. Синтаксис. – Донецьк, 2001; Лінгвістика тексту. – Донецьк, 2003; Синтаксична синоніміка і синтаксична деривація. – Донецьк, 2003; Основи українського теоретичного синтаксису. – Ч. І. – Горлівка, 2004;  Ч. ІІ. – Горлівка, 2005; Ч. ІІІ. – Горлівка, 2006; Історія українського мовознавства в особах. – Ч. 1. – Донецьк, 2006; Великий сучасний англо-український / українсько-англійський словник. – Донецьк, 2006 (у співавторстві); Теорія сучасного синтаксису. – Вид. 3-тє. – Донецьк, 2007; Сучасні лінгвістичні теорії. – Вид. 2-ге. – Донецьк, 2007; Лінгвістика тексту. Теорія і практикум. – Вид. 2-ге. – Донецьк, 2007; Словник українських прийменників, 2007 у співавторстві; Основи дискурсології. – Донецьк, 2008; Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009; Основи психолінгвістики. – Донецьк, 2008 (у співавторстві); Великий тлумачний словник української мови. – Донецьк, 2008 (у співавторстві); Лінгвістика тексту: Хрестоматія. – Донецьк, 2009 (у співавторстві); Функціонально-комунікативна і текстова парадигма українських прийменників та їхніх еквівалентів, 2009 (у співавторстві); Словник часток: матеріали і статті. Донецьк, 2012 (у співавторстві); Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. У 4-х томах. Донецьк, 2012; Теорія граматики і тексту.   Донецьк, 2014; Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики. Вінниця, 2015 (у співавторстві) та ін. Усього опубліковано понад 300 наукових і науково-навчальних праць.
Нагороди та відзнаки: Відмінник освіти України (1995 р.), лауреат нагороди імені Ярослава Мудрого (2001 р.), Почесна грамота імені Президента НТШ Михайла Грушевського Наукового товариства імені Шевченка в Америці (2002 р.), 2003 рік – знак «Кращий викладач» Донецької облдержадміністрації, 2007 рік – нагрудний знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України та Срібна ювілейна медаль «За особливі успіхи у науковій і педагогічній роботі» Донецької облради (2007 р.).
Інформація про місце роботи: завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (з 1993 р.), декан філологічного факультету Донецького національного університету (з 2014 р.); завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (з 2014 р.).
Адреса: кафедра української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету МОН України, вул. Фрунзе, 4, Донецький національний університет, м. Вінниця, Україна.